Reset filtra

Kategórie:

Značka:

 

SLOVENSKÉ REKORDY

Ponuka predmetov pre slovenských rekordmanov cez dopytový formulár. Na základe vášho dopytu upresníme údaje objednávky a potlače.

CASHBACK KARTA číslo - zľava 6% 

LINK - https://cbw.to/yvewbg/

___________________

Upozornenie: Ceny má náš dodavateľ uvedené bez DPH.

Preto následne Vám zašleme zálohovú faktúru s konečnými cenami.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

-  predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.klub-rekordmanov.e-present.eu/

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

-  tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.klub-rekordmanov.e-present.eu/

- objednávka – odoslané položky v Ponukovom  košíku z webu na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe odoslania položiek ponukového košíka a následným vystavením zálohovej faktúry v programe i-doklad.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami  internetového obchodu www.klub-rekordmanov.e-present.eu/.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou

zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

3. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho poskytnuté pri objednaní tovaru budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov  je v  zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia GDPR a ďalších právnych predpisov. použité prevádzkovateľom alebo jeho sprostredkovateľom iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru- Slovenská pošta, a.s.

Kupujúci uzatvorením objednávky dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných

údajov.

4 . Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu www.klub-rekordmanov.e-present.eu/, emailom na adresu: klub@slovenskerekordy.sk.

Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo

nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

5 . Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom

na klub@slovenskerekordy.sk , alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí

-  tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Od kúpnej zmluvy spotrebiteľ nemôže odstúpiť v prípade:

a. poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14

dní od prevzatia plnenia,

b. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu

6 . Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 2-4  pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať na pošte alebo od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 15,- EUR

7 . Poplatky za prepravu

Spôsob platby : platba na účet na základe zálohovej faktúry,

spôsoby doručenia: Slovenska pošta balík na adresu (cena 7 euro) alebo kuriér DPD (cena 8 euro)

Pri objednávke, resp. dodávke tovaru nad 120,00 eur je preprava zdarma (v rámci SR),

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 - 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu www.klub-rekordmanov.e-present.eu/

Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. Tovar môžete platiť bankovým prevodom vopred na náš účet, tiež kartou cez platobný link GP webpay

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

b) Pri nákupe nad 300 eur môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

8. Alternatívne riešenie sporu:

- Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na klub@slovenskerekordy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

- Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. - Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Prevádzkovateľ:

Igor Svítok – DATAPRESSCOMP - SLOVENSKÉ REKORDY

Šútovce 141, 972 01 Bojnice IČO: 344 83 098 www.slovenskerekordy.sk
e-mail: nfo@slovenskerekordy.sk GSM: +421 905 292 324

 

 


Copyright 2011 - 2021 © PresentPremium.com
Tvorba e-shopov - All4Shop.sk